วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แบบฝึกหัดบทที่4 (กิจกรรม4)

                                                           แบบฝึกหัดบทที่ 4

 แบบฝึกหัด

บทที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 กลุ่มเรียนที่ 4

รายวิชา กาารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน                รหัสวิชา 0026008


ชื่อ-สกุล  นายพงศ์เทพ  ทรงคาศรี                                                  รหัส
56010914267

จงตอบคำถามต่อไปนี้1.ให้นิสิตยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสานเทศตามหัวข้อต่อไปนี้
อย่างน้อยหัวข้อละ 3 ชนิด แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อน
     1) การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
          Floppy Disk , DVD , Blu-ray Disc
     2) การแสดงผล
          จอมอนิเตอร์ , เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ , เครื่องพิมพ์
     3) การประมวลผล
          CPU , RAM , Software
     4) การสื่อสารและเครือข่าย
          อินเตอร์เน็ต , โทรทัศน์ , วิทยุ

2.ให้นิสิตนำตัวเลขในช่องขวา มาเติมหน้าข้อความในช่องซ้ายที่มีความสัมพันธ์กัน
      ซอฟต์แวร์ประยุกต์
     3  Information Technology
     1  คอมพิวเตอร์ในยุคประมวลผลข้อมูล
     6  เทคโนโลีสารสนเทศ ประกอบด้วย
     10  ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
     7  ซอฟต์แวร์ระบบ
     9  การนำเสนอบทเรียนในรูปมัลติมีเดียที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตน    
         เองได้ตามระดับความสามารถ
     5  EDI
     4  การสื่อสารโทรคมนาคม
     2  บริการชำระภาษีออนไลน์

แบบฝึกหัดบทที่3 (กิจกรรม3)

                              แบบฝึกหัด 3


บทที่ 3   การรู้สารสนเทศ                                                                                        กลุ่มเรียนที่ 4
รายวิชา กาารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน                                              รหัสวิชา 0026008        ชื่อ-สกุล  นายพงศ์เทพ  ทรงคาศรี                                                                          รหัส 56010914267

1. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการรู้สารสนเทศ
   ก
ความสามารถในการกลั่นกลอง และประเมินค่าสารสนเทศที่หามาได้
   ข
ความสามารถในการตัดสินใจใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆ
   ค
. ความสามารถของบุคคลในการสืบค้นและพัฒนาสารสนเทศ
 
  ง. ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ประเมิณและใช้งานสารสนเทศ2. จากระบวนการของการรู้สารสนเทศ ทั้ง ประการ ประการไหนสำคัญที่สุด
   ก
. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการสารสนเทศ
   ข
ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ
   ค
ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ
 
  ง. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ
   ก
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   ข
สามารถใช้สารสนเทศในการดำเนินชีวิต
 
  ค. ชอบใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกม
   ง
ใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาสารสนเทศ4. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ
   ก
โลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเน้นวัตถุนิยมมากชึ้น
   ข
ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
  
 ค. สารสนเทศมีการเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว จนยากที่จะเข้าถึง
  ง
ช่วยบุคคลเป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต5. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้สารสนเทศที่ถูกต้อง
   
1. ความสามารถในการประมวลสารสนเทศ
   
2. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
  
3. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสนเทศอย่างมีประสิทิภาพ
  
4. ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ
  
5. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการสารสนเทศ
   ก
. 1-2-3-4-5       . 2-4-5-3-1        . 5-4-1-2-3         . 4-3-5-1-2

แบบฝึกหัดบทที่2 (กิจกรรม2)

แบบฝึกหัด 2

   บทที่ 2 บทบาทสารสนเทศกับสังคม                                                                      กลุ่มเรียนที่ 4         

   รายวิชา กาารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน                                      รหัสวิชา 0026008

   ชื่อ-สกุล  นายพงศ์เทพ  ทรงคาศรี                                                                        รหัส56010914267


1.ให้นิสิตหารายชื่อเว็บไซต์หรือเทคโนโลยีที่ให้บริการต่างๆ ตามหัวข้อเหล่านี้มาอย่างละ 3 รายการ

1.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา
                1. http://www.moe.go.th/moe/th/home/main.php  กระทรวงศึกษาธิการ

           2. http://www.obec.go.th/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

                3. http://www.mua.go.th/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

1.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพธุรกิจ พาณิชย์ และสำนักงาน 
                1. www.moc.go.th   กระทรวงพาณิชย์
                2. www.oic.or.th  คปภ.: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                3. www.dbd.go.th เว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

1.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพการสื่อสารมวลชน
                1.เว็บไซต์อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เช่น www.palungjit.com
               2.เว็บ ไซต์เพื่อความบันเทิง เช่น www.teenee.com,www.sanook.com เป็นต้น
               3.เว็บไซต์เพื่ออ่านข่าว เช่น www.komchadluek.net

1.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพทางอุตสาหกรรม   
                1. http://www.fti.or.th  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                2.http://www.sipa.or.th สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
                3.http://www.industry.go.th/ กระทรวงอุตสาหกรรม

1.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพทางการแพทย์
               1.http:// www.fda.moph.go.th
              2.http://www.moph.go.th
              3.http://www.thaiheartweb.com
1.6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพทหารตำรวจ
               1.http://www.rta.mi.th/ กองทัพบก
               2.http://www.rtarf.mi.th กองทัพไทย
               3.http://www.royalthaipolice.go.th/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพวิศวกรรม              
               1.http://www.coe.or.th/e_engineers/coeindex.php เว็บสภาวิศวกรรม
               2.http://www.ceat.or.th/2010/index.php เว็บสมาคมวิศวกรรมปรึกษาแห่งประเทศไทย 
               3.http://www.civilclub.net/ เว็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกียวกับวิศวกรรม             

1.8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพด้านเกษตรกรรม
               1. http://oldweb.ocsb.go.th
               2. http://www.thaibiotech.info/tag/
               3. http://www.kmitl.ac.th

1.9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต่างๆ
               1. http://www.healthyability.com/new_version5/ เว็บสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการไทย
               2. http://www.ddc.go.th/ เว็บศูนย์พัฒนาอาชีพผู้พิการ
               3. http://www.blind.or.th/ เว็บมูลนิธิช่วยคนตาบอลแห่งประเทศไทย

2.มหาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาให้กับท่าน มีอะไรบ้าง บอกมาอย่างน้อย 3 อย่าง
                1) ระบบลงทะเบียนเรียน
                2) สำนักวิทยบริการ
                3) ระบบ e-learning

3.ข้อ 2 จงวิเคราะห์ว่าท่านจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้น มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร
                1) ระบบลงทะเบียนเรียน ใช้ในการลงทะเบียน เช็คตารางเรียน ตารางสอบ

                2) สำนักวิทยบริการ ใช้เครื่องที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือ สถานที่อ่านหนังสือ และสืบค้นข้อมูลออนไลน์ต่างๆ3)ระบบ e-learning ได้เข้าเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือค่ายอินเตอร์เน็ต เรียนจากที่ใดก็ได้ตามเวลาที่สะดวก และสะดวกในการศึกษาข้อมูล

แบบฝึกหัดบทที่1 (กิจกรรม1)

  แบบฝึกหัด

บทที่1 (กิจกรรม1)                                                                                             กลุ่มเรียนที่ 4

รายวิชา กาารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน                                      รหัสวิชา 0026008
ชื่อ-สกุล  นายพงศ์เทพ  ทรงคาศรี                                                                   รหัส 56010914267


จงเติมในช่องว่างว่าข้อใดเป็นข้อมูล หรือสารสนเทศ


1.ข้อมูลหมายถึง  ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์  สิ่งของสถานที่ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผล    ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชือนักเรียน  เพศ  อายุ เป็นต้น 


2.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้เป็นผู้ทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่มักจะเสียเวลาในการจัดหาและมีค่าใช้จ่ายสูง

3.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มีผู้อื่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ ทำการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จากรายงาน ที่พิมพ์แล้ว หรือยังไม่ได้พิมพ์ของ หน่วยงานของรัฐบาล สมาคม บริษัท สำนักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น การนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ในบางครั้งข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ในบางครั้ง ข้อมูลนั้นอาจมีความผิดพลาดและผู้ใช้มักจะไม่ทราบข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการสรุปผล ดังนั้น ผู้ที่จะนำข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ควรระมัดระวังและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์
ยกตัวอย่างประกอบ  หนังสือทั่วไป หนังสือตำรา หนังสือคู่มือการทำงาน รายงานความก้าวหน้าทางวิทยาการ บทคัดย่องานวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ วารสารสาระสังเขป เป็นต้น

4.สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
      เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรู้ที่เกิดจากวิทยุ โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวเราซึ่งอาจมาจาก วิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวกับสารสนเทศได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ เช่น การฝาก ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การจองตั๋วเครื่องบิน การลงทะเบียน ฯลฯ

5.จงอธิบายประเภทของสารสนเทศ  การจำแนกประเภทสารสนเทศได้มีการจำแนกออกเป็น  ตามแหล่งสารสนเทศและตามสื่อที่จัดเก็บดังนี้ คือ 
        1.สารสนเทศจำแนกตามแหล่งสารสนเทศ เป็นการจำแนกสารสนเทศตามการรวบรวมหรือจักทำกับสารสนเทศ  จำแนกได้ดังนี้
                       1.1แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source)
                       1.2แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source)
                       1.3แหล่งตติยภูมิ (Tertiary Source)
        2.สารสนเทศตามแล่งที่จัดเก็บ เป็นการจำแนกสารสนเทศตามชนิดของสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ได้แก่ กระดาษ วัสดุย่อส่วน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อแสง

6.ข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆที่อาจเป็นตัวเลขข้อความรูปภาพเสียงคือ    ข้อมูล

7.ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเป็น ข้อมูลสนเทศหรือสารสนเทศ (Information)

8.ส่วนสูงของเพื่อนที่ถามจากเพื่อนเป็น ฐานข้อมูลออนไลน์

9.ผลของการลงทะเบียนเรียนเป็น      ฐานข้อมูลออนไลน์

10.กราฟแสดงจำนวนนิสิตในห้องเรียนวิชาวิชาการจักการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน Sectionวันอังคารเป็น ข้อมูลเชิงปริมาณ