วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แบบฝึกหัดบทที่3 (กิจกรรม3)

                              แบบฝึกหัด 3


บทที่ 3   การรู้สารสนเทศ                                                                                        กลุ่มเรียนที่ 4
รายวิชา กาารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน                                              รหัสวิชา 0026008        ชื่อ-สกุล  นายพงศ์เทพ  ทรงคาศรี                                                                          รหัส 56010914267

1. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดของการรู้สารสนเทศ
   ก
ความสามารถในการกลั่นกลอง และประเมินค่าสารสนเทศที่หามาได้
   ข
ความสามารถในการตัดสินใจใช้สารสนเทศรูปแบบต่างๆ
   ค
. ความสามารถของบุคคลในการสืบค้นและพัฒนาสารสนเทศ
 
  ง. ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ประเมิณและใช้งานสารสนเทศ2. จากระบวนการของการรู้สารสนเทศ ทั้ง ประการ ประการไหนสำคัญที่สุด
   ก
. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการสารสนเทศ
   ข
ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ
   ค
ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ
 
  ง. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ
   ก
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   ข
สามารถใช้สารสนเทศในการดำเนินชีวิต
 
  ค. ชอบใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกม
   ง
ใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาสารสนเทศ4. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ
   ก
โลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเน้นวัตถุนิยมมากชึ้น
   ข
ช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
  
 ค. สารสนเทศมีการเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว จนยากที่จะเข้าถึง
  ง
ช่วยบุคคลเป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต5. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้สารสนเทศที่ถูกต้อง
   
1. ความสามารถในการประมวลสารสนเทศ
   
2. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ
  
3. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสนเทศอย่างมีประสิทิภาพ
  
4. ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ
  
5. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการสารสนเทศ
   ก
. 1-2-3-4-5       . 2-4-5-3-1        . 5-4-1-2-3         . 4-3-5-1-2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น