วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แบบฝึกหัดบทที่2 (กิจกรรม2)

แบบฝึกหัด 2

   บทที่ 2 บทบาทสารสนเทศกับสังคม                                                                      กลุ่มเรียนที่ 4         

   รายวิชา กาารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน                                      รหัสวิชา 0026008

   ชื่อ-สกุล  นายพงศ์เทพ  ทรงคาศรี                                                                        รหัส56010914267


1.ให้นิสิตหารายชื่อเว็บไซต์หรือเทคโนโลยีที่ให้บริการต่างๆ ตามหัวข้อเหล่านี้มาอย่างละ 3 รายการ

1.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา
                1. http://www.moe.go.th/moe/th/home/main.php  กระทรวงศึกษาธิการ

           2. http://www.obec.go.th/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

                3. http://www.mua.go.th/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

1.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพธุรกิจ พาณิชย์ และสำนักงาน 
                1. www.moc.go.th   กระทรวงพาณิชย์
                2. www.oic.or.th  คปภ.: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                3. www.dbd.go.th เว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

1.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพการสื่อสารมวลชน
                1.เว็บไซต์อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เช่น www.palungjit.com
               2.เว็บ ไซต์เพื่อความบันเทิง เช่น www.teenee.com,www.sanook.com เป็นต้น
               3.เว็บไซต์เพื่ออ่านข่าว เช่น www.komchadluek.net

1.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพทางอุตสาหกรรม   
                1. http://www.fti.or.th  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                2.http://www.sipa.or.th สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
                3.http://www.industry.go.th/ กระทรวงอุตสาหกรรม

1.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพทางการแพทย์
               1.http:// www.fda.moph.go.th
              2.http://www.moph.go.th
              3.http://www.thaiheartweb.com
1.6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพทหารตำรวจ
               1.http://www.rta.mi.th/ กองทัพบก
               2.http://www.rtarf.mi.th กองทัพไทย
               3.http://www.royalthaipolice.go.th/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพวิศวกรรม              
               1.http://www.coe.or.th/e_engineers/coeindex.php เว็บสภาวิศวกรรม
               2.http://www.ceat.or.th/2010/index.php เว็บสมาคมวิศวกรรมปรึกษาแห่งประเทศไทย 
               3.http://www.civilclub.net/ เว็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกียวกับวิศวกรรม             

1.8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพด้านเกษตรกรรม
               1. http://oldweb.ocsb.go.th
               2. http://www.thaibiotech.info/tag/
               3. http://www.kmitl.ac.th

1.9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต่างๆ
               1. http://www.healthyability.com/new_version5/ เว็บสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการไทย
               2. http://www.ddc.go.th/ เว็บศูนย์พัฒนาอาชีพผู้พิการ
               3. http://www.blind.or.th/ เว็บมูลนิธิช่วยคนตาบอลแห่งประเทศไทย

2.มหาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาให้กับท่าน มีอะไรบ้าง บอกมาอย่างน้อย 3 อย่าง
                1) ระบบลงทะเบียนเรียน
                2) สำนักวิทยบริการ
                3) ระบบ e-learning

3.ข้อ 2 จงวิเคราะห์ว่าท่านจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้น มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร
                1) ระบบลงทะเบียนเรียน ใช้ในการลงทะเบียน เช็คตารางเรียน ตารางสอบ

                2) สำนักวิทยบริการ ใช้เครื่องที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือ สถานที่อ่านหนังสือ และสืบค้นข้อมูลออนไลน์ต่างๆ3)ระบบ e-learning ได้เข้าเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครือค่ายอินเตอร์เน็ต เรียนจากที่ใดก็ได้ตามเวลาที่สะดวก และสะดวกในการศึกษาข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น