วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แบบฝึกหัดบทที่4 (กิจกรรม4)

                                                           แบบฝึกหัดบทที่ 4

 แบบฝึกหัด

บทที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                 กลุ่มเรียนที่ 4

รายวิชา กาารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน                รหัสวิชา 0026008


ชื่อ-สกุล  นายพงศ์เทพ  ทรงคาศรี                                                  รหัส
56010914267

จงตอบคำถามต่อไปนี้1.ให้นิสิตยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสารสานเทศตามหัวข้อต่อไปนี้
อย่างน้อยหัวข้อละ 3 ชนิด แล้วแลกเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อน
     1) การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
          Floppy Disk , DVD , Blu-ray Disc
     2) การแสดงผล
          จอมอนิเตอร์ , เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ , เครื่องพิมพ์
     3) การประมวลผล
          CPU , RAM , Software
     4) การสื่อสารและเครือข่าย
          อินเตอร์เน็ต , โทรทัศน์ , วิทยุ

2.ให้นิสิตนำตัวเลขในช่องขวา มาเติมหน้าข้อความในช่องซ้ายที่มีความสัมพันธ์กัน
      ซอฟต์แวร์ประยุกต์
     3  Information Technology
     1  คอมพิวเตอร์ในยุคประมวลผลข้อมูล
     6  เทคโนโลีสารสนเทศ ประกอบด้วย
     10  ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
     7  ซอฟต์แวร์ระบบ
     9  การนำเสนอบทเรียนในรูปมัลติมีเดียที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตน    
         เองได้ตามระดับความสามารถ
     5  EDI
     4  การสื่อสารโทรคมนาคม
     2  บริการชำระภาษีออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น