วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แบบฝึกหัดบทที่ 5 (กิจกรรม5)

แบบฝึกหัดบทที่ 5 การจัดการสารสนเทศ 


                                                                           แบบฝึกหัดที่ 5


บทที่5 
การจัดการสารสนเทศ                                                                                 กลุ่มเรียนที่ 4
รายวิชา กาารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน                                      รหัสวิชา 0026008
ชื่อ-สกุล  นายพงศ์เทพ  ทรงคาศรี                                                                   รหัส 56010914267


1. จงอธิบายความหมายของการจัดการสารสนเทศ
     – การจัดการสารสนเทศ หมายถึง การจัดกิจกรรมหลัก ต่างๆ ในการจัดหา การจัดโครงสร้าง(organization) การควบคุม ผลิต การเผยแพร่และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ  การดำเนินงานขององค์การทุกประเภทอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสารสนเทศในที่นี้หมายถึงสารสนเทศทุกประเภทที่มีคุณค่าไม่ว่าจะมีแหล่ง กำเนิดจากภายในหรือภายนอกองค์การ

2. การจัดการสารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคลและองค์การอย่างไร
  – การจัดการสารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคลในการดำรงชีวิตประจำวัน การศึกษา และการทำงานประกอบอาชีพ ต่างๆ ความสำคัญในด้านการทำงาน บุคคลจำเป็นต้องใช้สารสนเทศทั้งที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ภาระหน้าที่ ประกอบการทำงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการการจัดเก็บสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบตามภารกิจส่วนตัว ช่วยสนับสนุนให้สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ทันการณ์ ทันเวลา

3. พัฒนาการของการจัดการสารสนเทศแบ่งออกเป็นกี่ยุค อะไรบ้าง
        – สามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ
  • การจัดการสารสนเทศด้วยระบบมือ
  • การจัดการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์

4. จงยกตัวอย่างการจัดการสารสนเทศที่นิสิตใช้ในชีวิตประจำวันมา อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
  1. การสื่อสารทางไกล ด้วยระบบ Internet
  2. การค้นหาข้อมูล ซึ่งมีความรวดเร็ว
  3. การติดตามข่าวสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น